EYMA POWER KVKK AYDINLATMA METNİ 2024

EYMA POWER ELEKTRİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Veri Koruma Açıklaması ve Aydınlatma Metni

EYMA POWER (Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak da anılabilecektir) olarak sizlere ait kişisel verilerin ve özel bilgilerin korunması bizim için son derece önemli ve değerlidir. Bu nedenle EYMA POWER ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek saklanması konusunda gereken bütün özeni gösteriyoruz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla EYMA POWER kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken hukuki, idari ve teknik tedbirleri almakta, 6698 sayılı Kanun doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

İnternet sitemiz olan https://www.eymapower.com/ adresinin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz gizlilik politikamızıinceleyebilirsiniz. Ancak önemle belirtelim ki, EYMA POWER internet sitesinde yer alan bağlantı ve yönlendirmelerde (link verilen), yönlendirilen diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda hiçbir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası incelenmelidir.

1. Hukuki Nitelik Ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendilerinin veri sorumlusu tarafından aydınlatılmasını öngörmektedir. Söz konusu maddenin madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ’dür. Buna göre EYMA POWER yasada tarif edilen “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek veri sahiplerini,veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK m.11 hükmünde sayılan hakları konusunda bilgilendirmesi zorunludur.

Veri Sorumlusu sıfatıyla EYMA POWER, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nun 10uncu maddesi hükmü uyarınca, kişisel verilerinizi yasal mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediğini bildirir.

 

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, https://www.eymapower.com/” adresindeki internet sayfasını ziyaret ettiğiniz EYMA POWER ELEKTRİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ‘dir.

EYMA POWER ELEKTRİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Altayçeşme Mah. Öz Sk. TRC Plaza No:19 İç Kapı No:51 Maltepe/İSTANBUL adresinde mukimdir.

Diğer İletişim Bilgileri:

Telefon: 0216 442 43 41

Faks: 0216 442 43 40

E- posta: info@eymapower.com

KEP Adresi:……………………

VKN: 3830933750

Mersis No: 0383-0933-7500-0001

3. Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVKK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu EYMA POWER adına ve onun verdiği yetkiye dayanarak Veri İşleyen ……………………’dır.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda ve;

1) EYMA POWER tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden en kısa zamanda ve her türlü iletişim kanallarıyla haberdar olabilmeniz ve sizlerin bu ürün ve hizmetlerden daha iyi yararlandırılabilmeniz;
2) EYMA POWER tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin talepleri, ihtiyaçları, ilgi alanları, beğenileri, kullanım amaç ve alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunulması ve önerilmesi;
3) Müşteri veya potansiyel müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmesi ve gerekli durumlarda bunlarla ilgili aydınlatılabilmesi;
4) İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanabilmesi, düzenlenebilmesi ve uygulanabilmesi; iş ve ticari ortaklıklarımızın, çözüm ortaklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırabilmek için gerekli olan çalışmaların yapılabilmesi,
5) Sizlerin satın almak istediğiniz veya satın aldığınız ürün ve hizmetlerimizden en iyi faydayı sağlayabilmeniz için, gerekli olabilecek eğitim programlarının hazırlanması ve sunulması, satış sonrası desteğinin verilebilmesi, deneme, ölçüm ve test ihtiyaçlarına yönelik işlem ve çözümler geliştirilebilmesi, izleme ve koruma faaliyet ve çözümlerinin sunulabilmesi için gerekli hazırlık, programlama ve çalışmaların yapılabilmesi,
6) Veri güvenliğinin sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, şirketimize talep ve şikayetlerini iletenkişiler ile iletişime geçilmesi, şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan gizlilik politikasında yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanabilmesi,
7) Şirketimize ait ticari ve teknik tüm stratejilerin belirlenebilmesi,
8) Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
9) Enerji piyasası faaliylerinin ilgili ve yetkili kurumlarca denetimi,
10) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin düzenlenmesi ve sürdürülmesi,
11) İş sağlığı ve güvenliği ile müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
12) Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
13) Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
14) Finansal operasyonların yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesi,
15) Tüketici ve/veya müşteri talep ve şikayetlerinin yanıtlanması,
16) Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
17) Danışmanlık, iş ortaklığı, satın- alma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. 

 

5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

EYMA POWER olarak kişisel verilerinizi işlerken;

1) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
2) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
3) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
4) Kişisel verilerinizi işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olara kullanmayı,
5) Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi

İlke edindiğimizi ve bu hususları tarafınıza taahhüt ettiğimizi bildiririz.

 

6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Kişisel verileriniz EYMA POWER’da ancak açık rızanız veya Kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

 

7. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVKK’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz;

1) Şirketimizin faaliyet alanı olan ve faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; EYMA POWER’ın kişisel verileri çözüm ortaklarına ve sorumlulukların yerine getirilmesinde yardımcı konumundaki şirketlere,
2) Sosyal medya hesaplarına içeriklerin yerleştirilebilmesi, yayınlanması veya iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ajanslara ve 3.taraflara,
3) Sözleşmelerin ifası amacıyla yurtdışı tedarikçilere,
4) Sözleşmelerin ifası, anketler ve müşteri memnuniyet değerlendirme ve ölçümleri yapılabilmesi, hediyeler üretilmesi veya ilgili taraflara kargo ile gönderilmesi amaçlarıyla yurtiçi tedarikçilere,
5) Fatura ve mali kayıtların hazırlanması ve hazırlananların yazdırılması ve gönderilmesi için mali danışmanlara,
6) Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve istenen cevapların verilebilmesi amacıyla adli merci ve makamlara,
7) E-faturaların GİB’e bildirilmesi için aracılık işlemlerinin yerine getirilmesi için yetkili kişi ve kurumlara,
8) Yasal her türlü prosedürün, takip, dava ve başvuruların yürütülmesi, hukuki konularda yasal danışmanlık alınabilmesi, başvuru ve cevaplarının hazırlanabilmesi ve verilebilmesi, hukuki prosedürlerin yerine getirilebilmesi ile ilgili avukatlara, mali müşavirlere, bilirkişilere, mahkemelere, icra dairelerine, noterlere, danışmanlara,
9) Teklif ve sözleşmelerin çalışılabilmesi, müzakere edilebilmesi, karşı tarafa iletilebilmesi veya değerlendirilebilmesi için müşterilere, internet arama motorlarına,
10) Müşteri veya potansiyel müşterilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, tedarikçiler ile müşteri bilgilerinin paylaşılması amacıyla tedarikçilere,
11) Ticari faaliyet kapsamında ödeme ve sair finans işlemlerinin yapılabilmesi için banka ve aracı kurum ve kuruluşlara

Aktarılabilecektir.

8. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz

Kimlik: Ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, T.C. Kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve ehliyet bilgileri,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası (sabit veya cep telefonu, dahili no ile), ev adresi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri, UETS bilgileri, KEP adresi bilgileri, sosyal medya mecralarına ilişkin bilgiler,

Lokasyon Bilgileri: Adres, konum bilgileri,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileri, dava veya takip dosyası bilgileri,

Müşteri  İşlemleri: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, ödeme bilgileri,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, ses ve görüntü kayıtları,

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, parola bilgisi, internet sitesi erişim bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri,

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,

Finansal Bilgiler: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka bilgileri ve hesap numarası, IBAN numarası,

Pazarlama: Anket bilgileri, çerez (cookie) kayıtları,

Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera görüntüsü, fotoğraf, ses kaydı

9. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;

KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, genel müdürlüğümüz, müşteri hizmet merkezlerimiz, müşteri işlem merkezlerimiz, çağrı merkezimiz, internet sayfamız gibi kısmen veya tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel kanallar aracılığıyla fiziki ortamda akdedilen sözleşmeler ve tarafınızca doldurulan formlar; elektronik ortamda ise telefon, mobil uygulama, çağrı merkezleri, IVR aramaları, şikayet yönetim sistemleri, internet sitesi çerez uygulamaları yoluyla toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin yasal mevzuata uygun olarak, belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşmelerden veya yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir veya toplanır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

10. İnternet Sitemizde Çerez Uygulaması

EYMA POWER’ın, https://www.eymapower.com/” adresindeki internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanılabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.
Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.
Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirilebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

10. Kişisel Verilerinizin Korunması

EYMA POWER tarafından toplanan kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, müşterilerimizin ve müstakbel/potansiyel müşterilerimizin mağdur olmaması için gerekli teknik, hukuki ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde de gizlilik politikamıza sıkı sıkıya riayet edilmesi sağlanmaktadır.

11. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak sizlerin, KVKK m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniziaşağıda açıklanan yöntemlerle Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebinizi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca talebin yerine getirilmesi için herhangi bir ücret veya masrafın öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından, yetkili kurul veya mercilerce belirlenen tarifedeki ücret esas alınacak ve talep sahibinden istenecektir. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru dikkate alınmayacak ve kabul edilmeyecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, EYMA POWER’a başvurarak kendinizle ilgili olarak;

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

12. Kişisel Veri Sahibinin, Veri Sorumlusuna Başvuru Yapması

KVKK’nun 13. maddesinin birinci fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi;

1) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, info@eymapower.com adresine,
2) Şirketimize ait ……………………. Kayıtlı Elektronik Posta adresimize,
3) Ya da yazılı olarak şahsen, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla şirketimizin,Altayçeşme Mah. Öz Sk. TRC Plaza No:19 İç Kapı No:51 Maltepe/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.

Gerekli açıklamalara ve başvuru formuna KVKK Başvuru ve Bilgi Talep Formubağlantısından erişebilirsiniz. Yapacağınız bu başvuruda;

1) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise ıslak imzanız,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz ve varsa Yabancılara mahsus kimlik numaranız, uyruğunuz, pasaport numaranız,
3) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
4) Varsa bildirime esas KEP adresiniz veya elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
5) Talebiniz, talebinizin konusuna ilişkin kısa ve özlü bilgi ve gerekli belgeler,

eklenmelidir.